Onze reunie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de wet  stelt. De vereniging voor Geschutmaker, Torpedomaker en Wapentechnische Dienst Werktuigtechniek / Systemen personeel der Koninklijke Marine statutair gevestigd in Julianadorp is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 april 2018.
 
Vastleggen en verwerking van gegevens:
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan.
 
Registratie:
Om toegang tot de tweejaarlijkse reǖnie te krijgen dient u zich op te geven. Om dit te kunnen doen, moet u eerst een opgaveformulier invullen. Na de opgave bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals:
- Uw dienstvak, Burger, Geschutmaker, Torpedomaker of WDW
- Veteraan, Ja of neen
- Uw Marinenummer of Personeelnummer
- Uw diensttijd, begin en einde
- Eindrang
- Uw (Voornaam) en Achternaam
- Uw e-mail adres
- Uw woonadres
- Uw woonplaats
- Uw telefoonnummer
 
Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de verloop van de reǖnie en om u van nieuws vanuit de vereniging op de hoogte te kunnen houden. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het verkrijgen van toegang tot de Defensielocatie waar de reǖnie zal worden gehouden.
 
Zo verstrekken wij de beveiliging van de door ons gebruikte defensielocatie een lijst met namen, eventueel voorzien van het door u opgegeven kentekennummer van uw voertuig als u heeft aangegeven dat u met eigen vervoer komt, zodat u met uw voertuig het defensieterrein kan betreden en uw voertuig op de defensielocatie kan parkeren.
 
Wanneer u de reünie betaalt met bank- of gironummer, vermelden wij u dat wij met deze gegevens vertrouwelijk omgaan.
 
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Uw persoonsgegevens, waaronder o.a. uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van "leden". Iedereen die een toegangsbewijs aanschaft voor de tweejaarlijkse reǖnie wordt beschouwd als lid van de vereniging. Het lidmaatschap kost u verder niets en uw persoonsgegevens worden expliciet alleen gebruikt voor het bovenvermelde doel. Het ledenbestand van de vereniging wordt niet aan derden verstrekt.
 
Beveiliging van persoonsgegevens:
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
E-mail en Contact:
Als u het Aanmeld formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.
 
Wijzigingen privacy verklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens: Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde (via de secretaris) richten aan:
 
Secretaris Reünievereniging GSMKR-TPMKR-WDW
John van den Nieuwenhuijzen
Doorzwin 4103
1788 NM Julianadorp
E-mail: info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
 
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37105311
 
Klik hier voor "De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Privayverklaring
"Met het verzenden van deze gegevens geeft u het bestuur toestemming om uw gegevens te beheren, incl. uw e-mailadres"