GSMKR
Over het ontstaan van het dienstvak TPMKR en GSMKR is niet veel bekend.
Weet u iets over de oorsprong de genoemde dienstvakken, om daarmee de informatie op deze pagina aan te vulllen?
Onderhand is er wel het een en ander gevonden, zie hieronder
.
Opleiding tot geschutmaker.

Uit het “Jaarboek van de Koninklijke Marine 1933 - 1934”
(Letterlijk overgenomen)

1 September 1933-1 September 1934.

Nadat het korps geschutmakers wederom werd ingesteld om in verband met de veranderde wijze van aanneming bij de Koninklijke Marine-de cursus eerst op 15 December 1933 beginnen, zodat het eerste leerjaar slechts uit 8 1/2 maand bestond, waarbinnen de stof, voorkomende op het leerprogramma van het jongste jaar, geheel verwerkt moest worden.
Begonnen werd met 5 leerlingen, nadat deze vooraf de vereiste vakproef op voldoende wijze hadden afgelegd. De eerste militaire vorming duurde van 15 December 1933 tot 22 Januari 1934, waarin het reglementaire winterverlof viel. Daarna werd met de eigenlijke vakopleiding begonnen. De leerlingen hebben dezelfde werktijden als voorgeschreven voor het personeel van de Rijkswerf en ontvangen vak onderricht gedurende de gehele week, behalve gedurende 9 uur, die besteed worden aan speciale militaire vakken, plunjes wasschen, zwemmen, enz. Zij hebben over het algemeen met veel ijver den cursus gevolgd en konden zonder uitzondering naar het tweede studiejaar overgaan.
TPMKR
WDW


In 1875 werd de Marine-Torpedodienst opgericht bestaande uit torpedo-officieren (geen formeel korps!), torpedisten, vuurstokers en ondersteunend personeel. Pas in 1885 verschenen de eerste torpedomakers: 6 sergeant-torpedomakers en 21 korporaal-torpedomakers. Bij de Whitehead fabriek in Fiume werkte een aantal vuurstokers die werden bevorderd tot torpedomaker. Vanaf datzelfde jaar werd ieder jaar een aantal zeemiliciëns opgeleid tot torpedomaker.
Bron: J.M. Mohrmann, De Marine-torpedodienst 1875-2000 (Amsterdam, 2000), blz. 49.


Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
28-02-1942 / 01-03-1942 Hr.Ms. Evertsen
Op 28 februari 1942 lag de torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen in Tandjong Priok, toen zij opdracht kreeg naar Tjilatjap op te stomen.  De Evertsen kreeg een zevental treffers, één daarvan deed een hevige brand ontstaan.
Sergeant-geschutmaker J.C. Borst kwam hierbij om het leven, terwijl zowel de chef d’equipage13, schipper W.K. Piet, als stoker H. Koopman levensgevaarlijk werden gewond.
Menijn, Gerardus Michiel
Den Helder
05-01-1917
Korporaal Geschutmaker
GERARDUS MICHAEL MENIJN
KORPORAAL GESCHUTMAKER
KIARNN JAVA  27 02 42
Geschutmakers
(Overgenomen uit “Alle Hens” september 1978)

De werkzaamheden aan geschut en munitie namen steeds meer toe. Het is niet duidelijk of dit nu een gevolg is van technische vooruitgang van het materiaal dan wel van de steeds slechter wordende politieke situatie.

De groeiende behoefte aan deskundig personeel bij aanmaak, onderhoud en herstelling van geschut blijkt wel uit de oprichting van het dienstvak geschutmaker in 1913.

Op de Rijkswerf te Willemsoord werd het nieuwe torpedo-atelier aan het Boerenverdriet in gebruik genomen, terwijl het torpedo-magazijn naar een naastgelegen magazijnsgebouw verhuisde.

Bij Koninklijk besluit van 19 februari 1914 nummer 17 werd bepaald, dat tot de geleidelijke opheffing van de Rijkswerf te Amsterdam zou worden overgegaan. Op de Rijkswerf te Den Helder werd het ijzermagazijn verbouwd tot geschutmakerij en werd in 1915 aangevangen met de bouw van de pyrotechnische werkplaats te Den Helder op de strekdam.

De geschutmakerij werd in 1916 in bedrijf gesteld en de pyrotechnische werkplaats in 1918. Aanvankelijk was het verschil tussen beide werkplaatsen niet duidelijk aangegeven. Beide herstelden geschut, keurden wapens en werkten aan lederwaren.

Naarmate echter meer vuurleiding-apparatuur aan boord van schepen kwam, ging de geschutmakerij hiervoor de onderdelen aanmaken.

De geschutmakerij ging zich derhalve meer en meer bezig houden met fijn mechanisch werk en de artilleriewerkplaats deed hoofdzakelijk het grovere werk.

De Rijkswerven te Den Helder en Hellevoetsluis hadden nu werkplaatsen voor wapens en munitie, welke onder verantwoordelijkheid van de directeur van de betreffende werf vielen.

De verantwoordelijkheid ten aanzien van torpedo's en mijnen berustte rechtstreeks bij de inspecteur van de torpedodienst. Na de Eerste Wereldoorlog was de Marine-torpedodienst gedoemd om opgeslokt te worden door de steeds belangrijker geworden onderzeedienst.

Op 19 april 1919 ging het personeel van de torpedodienst over in de rol van de onderzeedienst.

ln september 1920 waren de torpedo-ateliers van Den Helder, Amsterdam en Hellevoetsluis, het inschietbedrijf en de mijnenmagazijnen gesteld onder toezicht van de inspecteur van de onderzeedienst, welke functie in februari 1920 was ingesteld.

In 1920 werd aangevangen met de ontruiming van de Rijkswerf te Amsterdam, welke op 1 januari 1924 was voltooid. De Rijkswerf te Hellevoetsluis ging taken afstoten; in 1923 werd besloten deze werf als uitrustingsbasis te sluiten.

Uit "Alle Hens" van september 1978. Klik HIER voor de complete "Alle Hens"


Persoonskaart Arie Fennik
Nadere gegevens
Event Datum Beroep Straat Woonplaats Bron
Geboorte ABT 1864 Den Helder
Beroepen 10-12-1885 Den Helder
Beroepen 10-12-1885 Koperslager
Beroepen 10-12-1885 koperslager Den Helder
Beroepen 25-07-1907 sergeant-torpedomaker
Beroepen 25-07-1907 sergeanttorpedomaker
Beroepen 03-04-1913 sergeant torpedomaker bii de Koninklijke Marine
Beroepen 03-04-1913 sergeant torpedomaker bii de Koninklijke Marine
Beroepen 01-03-1917 sergeant torpedomaker bij de Koninklijke Marine
Beroepen 01-03-1917 sergeant torpedomaker bij de Koninklijke Marine
Beroepen 07-03-1917 sergeant-torpedomaker bij de Koninklijke Marine
Beroepen 07-03-1917 sergeanttorpedomaker bij de Koninklijke Marine
Beroepen 29-03-1917 sergeant torpedomaker bij de Koninklijke Marine
Beroepen 29-03-1917 sergeant torpedomaker bij de Koninklijke Marine
Beroepen 12-09-1923 kommies
Beroepen 12-09-1923 kommies


Ontstaan dienstvak
Misschien is straks hier het door u aangeleverde stukje historie te lezen???
Voor de geïnteresseerde, klik HIER voor de baksorder
Klik HIER voor een zeegevoel
Klik HIER voor Marine Bewapening  1900 - 2000.
Klik HIER voor stukje Marine historie.
Naar boven