Website diagnostiek

 
   
 
 
Voorwoord

Als ik dit schrijf is het voor mij vier jaar geleden en voor vele van u mogelijk twee jaar geleden van het bijwonen van onze gezamenlijke reŁnie.

Zoals bij velen kom je in een periode van je leven, waarin je gaat terug denken. In deze gepasseerde periodes, komt ook de vraag, hoe is het mijn oude dienstmakkers vergaan. Na reŁnies bezocht te hebben, kom je tot de conclusie, dat ook zij op een bepaalde manier terug kijken op hun dienstperiode.

Bestuurlijk zijn er veel veranderingen voor het houden van reŁnies voor postactieven en veteranen aangegeven en voor ons was het belangrijk, om het financieel leuk te houden, in aanmerking te komen van een tegemoetkoming van Rijkswege.

Door ons is aan alle leden gevraagd, door defensie aangegeven, voor opgave van enkele gegevens.
Te weten:
- Uw Naam
- Uw dienstvak: Burger, Geschutmaker, Torpedomaker of WDW
- Veteraan: Ja of neen
- Uw Marinenummer of Personeelnummer
- Aantal Jaren gewerkt bij defensie
- Eindrang of stand

Wij moesten voor het houden van deze reŁnie, vorig jaar een ledenlijst aanleveren met de door u opgegeven gegevens maar Ö.. helaas hebben sommige van onze leden hun gegevens niet volledig opgegeven en missen wij daardoor de bijdrage voor de reŁnie vanuit CZSK (Commandant Zee Strijd Krachten)

Nu komen er 122 personen in aanmerking voor de vergoeding van rijkswege.

Helaas zijn er leden die afgewacht hebben, niet gereageerd hebben op onze verzoeken voor informatie of dit gewoon vergeten zijnÖ.. Wie ŗfwacht, verwŗcht niet veel meer....

Ik hoop echter dat de verwachtingen van de initiatiefnemers van de reŁnie in alle opzichten worden vervuld.

Nogmaals wil ik opmerken ďals GeschutmakerĒ, dat het samengaan met de Torpedomaker en de dienstgroep WDW een gouden greep is geweest voor ons voortbestaan. Wij zien elkaar op 18 oktober 2017.

Uw voorzitter, Jaap Koudijs
Nieuwsbrief Nr 3
ReŁnievereniging Geschutmaker-Torpedomaker-WDW
www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Volgende reunie:
Deze zal worden gehouden op :
18 Oktober 2017
Meer hierover wordt medegedeeld via onze website.
Contactgegevens
Secretaris ReŁnievereniging GSMKR-TPMKR-WDW
John van den Nieuwenhuijzen
Doorzwin 4103
1788 NM Julianadorp
E-mail: info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Website: www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl  

In deze nieuwsbrief:

Voorwoord van de voorzitter
Reunie 18 oktober 2017 graag hiervoor uw aandacht
Aanmelden voor de reŁnie van 18 oktober 2017
Algemeen
Nieuwe leden
Volgende reŁnie
Contactgegevens
Auteur: Wout Goudappel 17 mei 2017
 

 
Onze reŁnie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
Reunie 18 oktober 2017
graag hiervoor uw aandacht.

Om de portokosten voor ons te reduceren hebben wij gekozen om de uitnodigingen net als voorgaande reŁnies via E- mail aan u te sturen evenzo ook de uitnodigingsbrief voor de reŁnie die u apart ontvangt.
Wat is er nieuw:

Uw opgave voor de reŁnie zal voortaan gaan via een opgaveformulier op onze website www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl
In dit formulier kunt u ook uw adresgegevens van uw partner of begeleider opgeven.

Dit scheelt ons veel werk en tevens krijgen wij van u de meest actuele informatie die wij kunnen gebruiken om de gegevens die bij CZSK ontbreken te actualiseren en zodoende het getal van 122 vergoede leden op kunnen hogen.

Ons streven is wederom een dagprogramma samen te stellen waarin het ontmoeten van oude bekenden centraal staat, de bekende blauwe hap wordt geserveerd en er voorafgaand aan de maaltijd een vrije tap kan worden gehouden.

Bij onze eerste gezamenlijke reŁnie twee jaar geleden hebben wij dit ook zo gedaan en toen waren de reacties alleen maar positief.

* Noot:
Dit jaar hebben wij ten gevolge van prijswijzigingen de eigen bijdrage welke wij van onze leden vragen moeten verhogen naar Ä 20,-- . Graag uw begrip hiervoor.
Voor begeleiders en voor nieuwe deelnemers reŁnie 2017 ontvangen wij geen bijdrage vanuit CZSK en zal de eigen bijdrage Ä 32,-- bedragen.
Aanmelden voor de reŁnie van 18 oktober 2017:

Voor de komende reŁnie ontvangt u een aparte uitnodigingsbrief.
In deze uitnodigingsbrief vind u het programma van de reŁnie en ook de tijden.

Het is van belang dat u deze uitnodigingsbrief indien u deze via E-Mail heeft ontvangen, uitprint en meeneemt. Deze brief wordt door het personeel van de Defensie Bewaking en Beveiligings Organisatie (DBBO) beschouwd als bewijs van toegang.

Na invullen van het opgaveformulier op onze website wordt u verzocht om vůůr 1 september 2017 het vereiste bedrag over te maken op rekening nummer:

NL 64 INGB 0009 483 819
t.n.v. ReŁnistenvereniging Geschutmaker, onder vermelding van reŁnie 2017.

De bedragen voor deze reŁnie zijn:
∑ Voor dit jaar is de bijdrage vastgesteld op Ä 20,00
∑ Voor een begeleider is deze bijdrage vastgesteld op Ä 32,00
∑ Voor nieuwe deelnemers wie nog nooit een reŁnie van ons bezocht hebben is de bijdrage ook Ä32,00

Belangrijk voor begeleiders:
In verband met de verscherpte toegangsregels van de defensieterreinen is het van belang dat van de begeleiders de Naam, geboorte datum en adresgegevens worden opgegeven.
Deze gegevens kunt u invullen op uw opgaveformulier op onze website.
Oude werkplaats van de Geschutmaker op het zeefront
ALGEMEEN.
Omdat wij lid zijn van de FOVAM, wordt van ons verwacht dat wij tweemaal per jaar deelnemen aan de algemene ledenvergaderingen (ALV) van de FOVAM en gelooft u mij, het onderwerp over de rechthebbenden voor de bijdrage vanuit CZSK is door ons en de bestuursleden van andere reŁnieverenigingen regelmatig steeds een punt van discussie.

Daarnaast komen wij als bestuur enkele malen per jaar bijeen om elkaar op de hoogte te houden van actuele zaken op het gebied van de regelgeving en overige zaken betreffende Postactieven en Veteranen.

Wij hopen hiermee zo transparant mogelijk te zijn naar onze leden maar als u nog vragen heeft kunt u die altijd naar ons mailen via info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen zich bij onze reŁnie aanmelden of andere informatie krijgen via een E-mailtje naar onze secretaris. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.
WDW
GSMKR
TPMKR